medische opleidingen privacy

Privacy policy ‐ Stichting Medische Opleidingen

Download in PDF formaat

1. De Stichting

De stichting genaamd ‘Stichting Medische Opleidingen’ verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG en is verwerkingsverantwoordelijke voor de door haar verwerkte gegevens. De stichting verwerkt persoonsgegevens van haar cursisten, docenten, bestuursleden en mensen die zich met vragen of informatie over het onderwijs tot de stichting wenden. De stichting is gevestigd te Rotterdam (Nederland) en ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder KvK‐nummer 74801325. De stichting heeft conform de statuten ten doel ‘a. het verzorgen van onderwijs, opleiding en nascholing op het vlak van (para)medische beroepen; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. Verwerking persoonsgegevens en doeleinden

Om de doelstelling van de stichting te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. De stichting gaat zorgvuldig met de verzamelde persoonsgegevens om en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft. Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie staan daarbij voorop. De stichting tracht dit te bewerkstelligen door personen te informeren over de doeleinden en grondslagen en door goed om te gaan met de beveiliging van de gegevens. Bovendien verzamelt en verwerkt de stichting alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de stichting en is de stichting transparant over de toegepaste werkwijze. De stichting verzamelt persoonsgegevens van cursisten, indien zij zich hebben ingeschreven voor een cursus. Tevens verzamelt en verwerkt de stichting persoonsgegevens van andere personen die zich tot de stichting gewend hebben, bijvoorbeeld middels het stellen van een vraag via de e‐mail, waarbij zijzelf bewust informatie aan de stichting verschaffen. De volgende persoonsgegevens worden verzamelt en verwerkt:

 • NAW‐gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats;
 • beroepsgegevens: titel, specialisme of specialisatie, functie, werkplek/organisatie/zorginstelling;
 • communicatiegegevens: mailadres en telefoonnummer;
 • foto;
 • voorgeschiedenis; bankgegevens: rekeningnummer en naam rekeninghouder;
 • overige gegevens: overige door de betreffende persoon verstrekte gegevens.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verzameld en verwerkt:

 • het kunnen waarborgen van de statutair vastgelegde doelstelling van de stichting;
 • het voeren van een goede cursistadministratie;
 • het informeren, bevragen en contacteren van de cursisten en docenten;
 • ten behoeve van het onderlinge contact tussen bestuursleden, cursisten, docenten en overige vormen van contact die noodzakelijk zijn om aan de doelstellingen van de stichting te voldoen.

De verwerking van persoonsgegevens door de stichting is rechtmatig op grond van één van de onderstaande grondslagen:

 • de verwerking is noodzakelijk om een persoon te kunnen voorzien en te waarborgen dat aan de rechten en plichten die aan het onderwijs verbonden zijn kan worden voldaan;
 • de verwerking is noodzakelijk voor een taak van algemeen belang of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de stichting of een derde;
 • de betrokken persoon heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens

Bijzonderheden:

 • Voor het gebruik van een foto wordt door de stichting altijd vooraf toestemming aan de betrokken persoon gevraagd.
 • Voor het gebruik of de vermelding van de voorgeschiedenis of overige informatie over een persoon wordt altijd vooraf toestemming aan de betrokken persoon gevraagd. Het gaat hier met name om het vermelden van informatie op de website van de stichting.
 • Met betrekking tot overige gegevens die door personen aan de stichting worden verstrekt, geldt dat deze worden beschouwd als met toestemming verleend zijnde gegevens. Deze gegevens kunnen worden ingezien door bestuursleden. Voor hen geldt een geheimhoudingsplicht. Indien deze gegevens noodzakelijkerwijs gedeeld moeten worden met anderen binnen of buiten de stichting, zullen de gegevens alleen gepseudonimiseerd worden verwerkt. Indien pseudonimisering om enigerlei reden niet mogelijk of niet wenselijk is, zal eerst nogmaals toestemming worden gevraagd aan de betrokken persoon om zijn persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde aan anderen te verstrekken.

3. Delen persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden slechts met derden gedeeld indien de betreffende personen daartoe toestemming hebben verleend.

4. Beveiligen persoonsgegevens

De stichting neemt passende of organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zodat een passende beveiliging wordt gewaarborgd. Persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door bestuursleden. Voor hen geldt in dit kader een geheimhoudingsplicht.

5. Bewaartermijnen persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cursisten worden opgeslagen gedurende het onderwijs. Na het beëindigen van een lidmaatschap of op verzoek van de betrokken persoon worden de gegevens niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het betreffende doeleinde of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De gegevens worden tot maximaal 2 jaar na het einde van een cursus opgeslagen. Voor fiscale, wettelijke, statistische, historische of wetenschappelijke doeleinden kunnen bepaalde gegevens langer worden bewaard. Deze worden dan niet voor andere doeleinden gebruikt en er wordt gekeken of bepaalde gegevens kunnen worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.

6. Rechten

Een afschrift van dit privacy beleidsdocument wordt per e‐mail verstrekt op het moment dat een persoon zich inschrijft als cursist. Tevens is een afschrift op de website van de stichting gepubliceerd, voor een ieder die zich tot de stichting wil wenden. Een betrokken persoon heeft de volgende rechten en kan de stichting verzoeken één van deze rechten uit te oefenen:

 • recht van inzage in de persoonsgegevens van de betrokkene;
 • recht op informatie zoals vermeld in de wet‐ en regelgeving;
 • recht op rectificatie, beperking of wissen van persoonsgegevens;
 • recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthoudende autoriteit;
 • recht om gegevens door te geven/over te dragen aan u of een derde op uw verzoek;
 • recht om toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen (bepaalde) gegevensverwerking.

Om een cursus te kunnen volgen is het noodzakelijk bepaalde gegevens te kunnen verwerken.
 Indien zich wijzigingen voordoen in dit document, bijvoorbeeld naar aanleiding van gewijzigde weten regelgeving of het wijzigingen van de doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens, dan stuurt de stichting een gewijzigde versie van dit document naar alle cursisten per e‐mail toe. Tevens zal de gewijzigde versie op de website van de stichting worden geplaatst, zodat ook overige personen die zich tot de stichting willen wenden een geactualiseerde versie van het privacy beleid kunnen inzien.

7. Contactgegevens stichting

Bij vragen over dit document of de verwerking van uw persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met de stichting via: info@medischeopleidingen.nl of 06‐13097844 (Mathilde Romijn, coördinator).