Algemene voorwaarden

Onderstaande Algemene voorwaarden zijn voor de zakelijke markt van toepassing. Voor de Algemene voorwaarden voor consumenten verwijzen we u naar de NRTO Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden
1. De Stichting Medische Opleidingen Nederland behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname de cursus geen doorgang te laten vinden.
2. De Stichting Medische Opleidingen Nederland informeert hier omtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus. In geval van annulering wordt reeds betaald cursusgeld volledig gerestitueerd.

2. Betalingsvoorwaarden
1. Het lesgeld dient voor aanvang van de opleiding volledig te zijn voldaan.

3. Annuleringsvoorwaarden
1. Iedere cursist heeft na inschrijving nog 2 weken bedenktijd. Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
2. Annulering dient altijd schriftelijk, via email, uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de eerste lesdag, te geschieden. Er zal bij annulering € 50 administratiekosten in rekening worden gebracht.
3. In geval van annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de cursus, is de cursist 50% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Medische Opleidingen Nederland.
4. In geval van annulering in minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Medische Opleidingen Nederland.

4. Tussentijdse opzegging bij een meerdaagse cursus (niet geldig bij een eendaagse cursus)
1. Teruggave van een gedeelte van het cursusgeld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de meerdaagse cursus het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. Een en ander geschiedt na wederzijdse overeenstemming.

5. Auteursrechten
1. Al het onderwijsmateriaal op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en eigendom van Stichting Medische Opleidingen Nederland. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Medische Opleidingen Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan.
2. Niets uit het onderwijsmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van ‘copy paste’, druk, downloaden, klonen of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Medische Opleidingen Nederland.

6. Klachten
1. Definities.
1.a. Stichting Medische Opleidingen Nederland gevestigd te Rotterdam;
1.b. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
1.c. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Stichting Medische Opleidingen Nederland of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven;
1.d. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling;
1.e. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.
2. Indienen van een klacht.
2.a. Indien u een klacht heeft of een bericht wilt sturen naar de vertrouwenspersoon van de Stichting Medische Opleidingen Nederland, dan dient dit schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend gemaild te worden naar info@medischeopleidingen.nl of via de post verstuurd te worden naar Stichting Medische Opleidingen Nederland, t.a.v. Dr. M. Dunkelgrün, Berglustlaan 44, 3054BJ Rotterdam;
2.b. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.
3. Behandeling van een klacht.
3.a. De klager zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, een schriftelijke ontvangstbevestiging worden toegezonden;
3.b. Stichting Medische Opleidingen Nederland verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover het bestuur beschikt;
3.c. Binnen ten hoogste 2 weken na ontvangst van de klacht stelt Stichting Medische Opleidingen Nederland de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager toegezonden.
4. Uitspraak.
4.a. Binnen 2 weken na het horen neemt Stichting Medische Opleidingen een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht. Indien er een langere tijd nodig is om de klacht te onderzoeken wordt de klager hier eveneens, binnen 2 weken na het horen schriftelijk van op de hoogte gesteld, waarbij de reden van het uitstel wordt toegelicht inclusief een indicatie wanneer het uitsluitsel verwacht kan worden;
4.b. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl;
4.c. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend; eventuele consequenties worden door Stichting Medische Opleidingen snel afgehandeld;
4.d. Te allen tijde zullen de vertrouwenspersoon en het bestuur van Stichting Medische Opleidingen aan hun geheimhoudingsplicht voldoen;
4.e. De ingediende klachten worden gedurende een termijn van 5 jaren, gerekend vanaf de datum waarop de klacht is ontvangen, bewaard.
5. Ingangsdatum.
5.a. Deze regeling gaat in op 01-01-2022.

7. Geheimhouding en privacy
1. De Stichting Medische Opleidingen Nederland respecteert de privacy van haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.